کارخانه

کارگاه بافندگی
اتاق برش

کارگاه بافندگی

اتاق برش

محل خیاطی
اتاق بسته بندی

محل خیاطی

اتاق بسته بندی

انبار
کارگاه

انبار

کارگاه